Barna skal få medvirke på barnehagens innhold ut ifra de rammer som er satt. Vi observerer, lytter og snakker med og tar med barnas innspill i det pedagogiske arbeidet. Vi voksne skal være observante i forhold til barnas verbale og nonverbale uttrykk, uttrykk for sine meninger, ønsker og behov.