Hverdagsaktiviteter utgjør en stor del av barnehagedagen.

Hverdagsaktiviteter er det som rutinemessig gjentar seg hver dag i barnehagen, og hvordan disse aktivitetene planlegges og gjennomføres er en viktig del av barnehagens pedagogiske praksis, jmf. vårt helhetlige pedagogiske grunnsyn.

Det handler om å benytte hverdagen til å øve på ferdigheter barna trenger i fremtiden, og det handler om omsorgsfulle relasjoner med voksne som er tilstedeværende sammen med barna i de ulike aktivitetene.

Fagområder, språkstimulering, etiske problemstillinger med mer skal være en del av alle hverdagsaktiviteter, selvfølgelig ut fra barnas interesse og oppmerksomhet der og da.

Lek

I Hjertegryta barnehage så prioriterer vi barns lek og de voksne er på gulvet sammen med barna for å støtte, veilede og bidra til utvikling av leken. ​

Leken er en fin arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling med andre. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. ​

De voksne skal inspirere og utfordre barna til nye aktiviteter og flytte grensene for hva som er innenfor mulighetenes rekkevidde. Lek er en forutsetning for vennskap for barn.​

Lek er barnets viktigste aktivitet i barnehagen. Leken er indre motivert og lystbetont. ​

Lek er også barnets viktigste arena, både i forhold til mestring, danning, emosjonell utvikling, sosial kompetanse og læring. ​

Gjennom leken får barnet øvelse i å balansere mellom eget og å ta hensyn til andres behov. Ingen annen aktivitet har så mye lærings- og danningspotensiale i seg som lek I lekens «liksomverden» kan barnet utprøve og utforske uten å miste kontrollen. Leken har en stor plass i barnas hverdag. ​

I leken gjør barn erfaringer, utforsker, prøver ut og får kunnskaper.