Vi har totalt plass til 29 barn i alderen 1 – 6 år.

Vi har samordnet opptak med Nordre Follo og fristen for å søke plass ved hovedopptaket  er 1.mars. Utover dette gjøres det kontinuerlig opptak i løpet av året dersom det er ledig plass.

Søknad om opptak skjer gjennom elektronisk skjema via Foreldreportalen på kommunes nettside (se egen link). Kommunen har ett hovedopptak i mars/april med oppstart på høsten fom. det året barnet fyller 1 år. Mer informasjon om opptak i Nordre Follo se kommunens nettsider.

Ta gjerne kontakt med styrer Rosita Jonsson for et besøk allerede før du søker:

Hjertegrtyta barnehages vedtekter vedrørende opptak:

§9 Opptak

Barnehagen har samordnet opptak med Nordre Follo kommune. Søknad om opptak er gjennom elektronisk skjema på Nordre Follo kommunes nettside, eventuelt vedlagt nødvendige erklæringer.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars. Det er daglig leder/styrer som foretar opptak i barnehagen på bakgrunn av retningslinjer vedtatt i vedtektene. Alle søknader behandles konfidensielt. Barn som har fast bostedsadresse i Norge, og fyller 1 år i løpet av kalenderåret kan tildeles plass ved hovedopptak i mars/ april. Utover hovedopptak må barnet være minst 1 år for å få plass.

Ved søknad om overflytting til annen barnehage hvor man blir innvilget plass, vil man automatisk miste plassen man har i nåværende barnehage.

Øvrige kriterier ved tildeling av plass foregår etter følgende prioriteringer:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne (Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne) og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter Barnehageloven § 18
  • Ansattes barn​
  • Søsken til barn som har plass​
  • Tidligere brukere/kunder​
  • Øvrige søkere etter Nordre Follo kommune sine kriterier​